حکیم الرعایا

رژیم غذایی یک زن روسی و کاهش ۷۰ کیلوگرم در ۱۸ ماه +عکس


رژیم غذایی یک زن روسی و کاهش ۷۰ کیلوگرم در ۱۸  ماه

 

 Oct 8, 2007. 127 kg

http://ebhamlink.mihanblog.com ابهام لینک جذاب و دیدنی

http://ebhamlink.mihanblog.com ابهام لینک جذاب و دیدنی

One month later. 107,2 kg (-19.6 kg)

http://ebhamlink.mihanblog.com ابهام لینک جذاب و دیدنی

December, 2007. 97,9 kg (-28.9 kg)

http://ebhamlink.mihanblog.com ابهام لینک جذاب و دیدنی

April, 2008. 82 kg (-44.8kg)
 

http://ebhamlink.mihanblog.com ابهام لینک جذاب و دیدنی

July 2008. 69.2 kg (-57.6)

http://ebhamlink.mihanblog.com ابهام لینک جذاب و دیدنی

18 months after the start. 56.7 kg (-70,1 kg)

ابهام لینک را ببینید و لذت ببرید http://ebhamlink.mihanblog.com

 

بازسازی شیمیایی مغز معتادان به مخدر شیشه (متامفتامین )  

رژیم غذایی و مواد گیاهی موثر در درمان و ترک اعتیاد به ماده مخدر شیشه ...

مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) با کافئین و پرومتازین و نوشابه های انرژی زا خطر جنایت دارد  

ماده مخدر تروپاریل Troparil سی بار قویتر و ارزان تر ازکوکائین 

سیستم اندوکانابینوئید چیست Endocannabinoid system