حکیم الرعایا

مصرف قرص ترک اعتیاد دراگون (DRAGON) با ترامادول مرگ آور است

مصرف قرص های ترک اعتیاد دراگون همراه با ترامادول خطر مرگ دارد 
ماده موثره قرص ترک اعتیاد دراگون ماده  متراگنین است که  اثراتی مشابه با داروی مخدر ترامادول دارد بیش از 9 مرگ با مصرف  دراگون همراه با ماده مخدر ترامادول فقط در کشور سوئد گزارش شده است 
قرص ترک اعتیاد دراگون  بر روی گیرنده های مو مخدر اثر اگونیستی دارد و این اثرات همانند ماده مخدر ترامادول است 
در واقع قرص های ترک اعتیاد دراگون را امروزه به نام ترامادول گیاهی می شناسند 
قرص دراگون در بدن انسان متابولیزه شده و تبدیل به  7 هیدروکسی متراگنین می شود که می تواند با متابولیت فعال ترامادول یعنی او دیس متیل ترامادول سبب مرگ شود .