حکیم الرعایا

رابطه بین شیر مادران ایرانی با انزیم کبدی CYP3A4 و بیش فعالی و اضطراب و بیماری در دوران کودکی (ادیو)در تلگرام دکتر یزدان نیاز

رابطه بین شیر مادران ایرانی با انزیم  کبدی CYP3A4 و بیش فعالی و اضطراب و بیماری در دوران کودکی (ادیو)عقیق  خاک  رس و آهن سه ظرفیتی 


Telegram: Contact @DrYazdanniaz