حکیم الرعایا

چطور استروسیت ها مغز معتادان به مخدر شیشه (متامفتامین ) را می خورند ؟

چطور استروسیت ها مغز معتادان به متامفتامین (شیشه ) را می خورند ؟

 

 

مغز انسان از دو نوع سلول ساخته شده است سلولهای عصبی (نورن ها ) که مسئول تفکر و حرکات انسان هستند و سلولهای به نام گلیال که مسئول تغدیه و حفاظت مغز در برابر میکروبها و عوامل سمی هستند .

همان طور که در بدن انسان در داخل خون گلبول های قرمز مسئول اکسیژن رسانی به بافت ها هستند و گلبول های سفید مسئول دفاع در برابر میکروب ها در مغز این کار به عهده سلولهای گلیال است به این دلیل سلول های گلیال در مغز هم به چند دسته تقسیم می شوند که به انها استروسیت ها می گویند

زمانی که شخصی ماده مخدر متامفتامین مصرف می کند مقدار زیادی دوپامین در مغز آزاد می شود که ایجاد هیپرترمی (بالا رفتن درجه حرارت مغز ) می کند

با افزایش حرارات در مغز مواد دیگری مثل تیروزین هیدروکسیلاز که مسئول ساختن دوپامین است نیز آزاد می شود

بر اثر انقباض عروق مغزی و آزاد شدن این مواد میزان اکسیژن کمتری به بافت عصبی مغز می رسد که این امر موجب یک (استرس اکسیدتیو ) می شود و یا به عبارت دیگر سولهای عصبی مغزانسان به علت گرما و تجمع مواد زائد می میرند

سلولهای استروسیت که مسئول تمیز کردن مغز از سلولهای مرده هستند بافت عصبی مرده را می خورند به مرور برای پاکسازی مغز از سلول های مرده عصبی تعداد سلول های استروسیت افزایش می یابد (استروسیتوز )

این امر موجب می شود که بعد از مدتی به جای سلول های عصبی مغز(نورن ها) که مسئول تفکر و انتقال فرمانهای حسی و حرکتی هستند و مرده اند سلول های گلیال که خاصیتی ندارند پر شود

در واقع این امر همانند ان است که در یک شرکت بزرگ بعد از مرگ رئیس و منشی و روسای قسمت ها یک مشت ابدارچی استخدام کنند و جایگزین روسا و منشی ها بکنند ؟

که البته بعد از مدتی ان شرکت ورشکست می شود ؟

و یا به عبارتی دیگر مغز معتاد به یک مرخصی طولانی می رود ؟