حکیم الرعایا

چای روانگردان سیاه سفید ابسنث-Absinthe حاوی توژون Thujone است

چای  روانگردان سیاه سفید ابسنث-Absinthe حاوی توژون Thujone  است  


بسیاری  اعلام کردند که چای روانگردان سیاه سفید دارای اثرات خلاقیت اور است

بعضی از گیاهان دارای الکالوئیدی به نام Thujone توژون هستند 
چای سیاه سفید نوعی نوشابه الکلی با 50 در صد الکل است که دارای مقدار زیادی الکالوئید Thujone توژون است
File:(+)-beta-Thujon.svg
خواص توژون Thujone چیست
توژون دارای اثراتی مشابه با ماده مخدر تی اچ سی THC  در ماری جوانا است
توژون یک انتاگونیست گیرنده  سیستم گلوتامینرژیک و دارای اثراتی بر روی گیرنده های تریپتامین است فرمول توژون به دلیل شباهت ساختمانی همانند ماده تی اچ سی ماریجوانا می تواند روی گیرنده های اندوکانابینوئید اثر بگذارد
در واقع  توژون را می توان یک ماده با اثراتی مشابه با الکل و ماری جوانا دانست
بیشترین گیاهانی که دارای ماده الکالوئید توژون هستند عبارتند از
برنجاسف کوهی (افسنطین ) گونه ای از کاج ها و سرو درخت عرعر پونه مریم گلی افسنتین
در اکثر نوشابه الکلی در اروپا به مقدار حدود نیم در صد ماده توژون اضافه می شود
مصرف بیش از توژون می تواند ایجاد تشنج کند
opium.site: Arthemisia افسنتین - افسنطین، ابسنث برنجاسف کوهی
opium.site: ماده روانگردان صنعتی کانابینوئید UR-144 چیست
opium.site: ترک اعتیاد الکل .سیگار.تریاک.هروئین با یونجه