حکیم الرعایا

راه های پیشگیری از خشم در زمان ترک اعتیاد چیست

   

خشم چیست و چرا معتادان به مواد مخدر محرک مثل شیشه (متامفتامین ) در موقع ترک کردن دچار عصبانیت و خشم هستند ؟
خشم چیست
از منظر فیزیولوژی خشم عبارت است از تحرک سیستم گلوتامینرژیک  و سمپاتیک است

Angry-Smiley.jpgخشم چیست
از منظر روانشناسی  خشم  یک حالت روحی و روانی عاطفی  و هیجانی است که به علت عدم تطابق بین انچه وجود دارد و انچه ما می خواهیم(ما را راضی می کند ) است
یا به عبارت  ساده تر خشم یک احساس نارضایتی از شرایط موجود است که با تحریک سیستم سمپاتیک و گلوتامینرژیک  در انسان  همراه باشد
در غیر این صورت و عدم تحریک سیستم سمپاتیک و گلوتامینرژیک   غم ایجاد می شود
هیجان هایی که غالبا با خشم همراه هستند عبارتند از: عصبانیت، خشونت، خصومت، کینه توزی، غضب، تنفر، تحریک حسادت، رنجش، غرض، تحقیر، ناراحتی وحالت های دیگر
راه های پیشگیری از خشم در زمان ترک اعتیاد چیست
در حالت عادی  یک انسان می تواند با کمی صبر و تفکر بر خشم  خود غالب شود
اما یک معتاد به مخدر محرک شیشه (متامفتامین ) قادر به این کار نیست به این دلیل دخالت  های دارویی لازم است
راه جلوگیری از ایجاد خشم در زمان ترک  اعتیاد چیست
بهترین و رایجترین راه برای پیشگیری از خشم در معتادان در زمان ترک استفاده از داروهای انتاگونیست سیستم  گلوتامینرژیک  و ادرنرژیک است 

صمع های گیاهی مثل کندر نیز در کاهش اضطراب و خشم در زمان ترک اعتیاد شیشه موثرند